Mgr. Šimon JIRKA
advokát
ev.č. ČAK 11932
Slovanská 928/104
326 00 Plzeň
tel./fax: +420 377 222 777
tel.: +420 777 000 710

Občanské právo

 • sepis kupních smluv o převodu nemovitostí včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • sepis darovacích smluv o převodu nemovitostí včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • sepis zástavních smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí
 • sepis smluv o zřízení věcného břemene k nemovitostem včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí
 • sepis smluv o zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitostem včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu předkupního práva jako práva věcného do katastru nemovitostí
 • sepis prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek v budově včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k nově vymezeným bytovým jednotkám v budově do katastru nemovitostí
 • sepis dohod o vypořádání zaniklého společného jmění manželů k nemovitostem včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • sepis kupních smluv o převodu movitých věcí
 • sepis nájemních smluv k nemovitostem nebo k věcem movitým
 • sepis smluv o dílo
 • sepis smluv o zápůjčce
 • sepis pracovních smluv
 • sepis veškerých dalších smluv podle občanského zákoníku a podle zákoníku práce
 • přijímání peněz do advokátní úschovy z důvodu zajištění kupní ceny nebo jiného závazku
 • sepis žalob na zaplacení dlužné částky
 • sepis veškerých dalších žalob podle občanského zákoníku a podle občanského soudního řádu
 • právní zastoupení před soudy České republiky
 • sepis návrhů na nařízení exekuce k vymožení peněžitého nebo jiného plnění
 • zakládání spolků
 • zakládání nadací a nadačních fondů
 • zakládání ústavů


© 2009-2014 aksimonjirka.cz | webdesign: janplacek.cz